รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 09 ของเสียจากการหลอมหล่อโลหะเหล็ก
(wastes from casting of ferrous pieces)

10 09 03   ตะกรันจากเตาหลอมหล่อ furnace slag
10 09 05 HM  แกนและแบบหล่อที่มีสารอันตรายซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน casting cores and moulds which have not undergone pouring containing dangerous substances
10 09 06   แกนและแบบหล่อซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน ที่ไม่ใช่ 10 09 05 casting cores and moulds which have not undergone pouring other than those mentioned in 10 09 05
10 09 07 HM  แกนและแบบหล่อที่มีสารอันตรายซึ่งใช้งานแล้ว casting cores and moulds which have undergone pouring containing dangerous substances
10 09 08   แกนและแบบหล่อซึ่งใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 10 09 07 casting cores and moulds which have undergone pouring other than those mentioned in 10 09 07
10 09 09 HM  ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสารอันตราย flue-gas dust containing dangerous substances
10 09 10   ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อ ที่ไม่ใช่ 10 09 09 flue-gas dust other than those mentioned in 10 09 09
10 09 11 HM  ฝุ่นละอองที่มีสารอันตราย other particulates containing dangerous substances
10 09 12   ฝุ่นละออง ที่ไม่ใช่ 10 09 11 other particulates other than those mentioned in 10 09 11
10 09 13 HM  ตัวประสานที่มีสารอันตราย waste binders containing dangerous substances
10 09 14   ตัวประสาน ที่ไม่ใช่ 10 09 13 waste binders other than those mentioned in 10 09 13
10 09 15 HM  สารทดสอบรอยร้าวที่มีสารอันตราย waste crack-indicating agent containing dangerous substances
10 09 16   สารทดสอบรอยร้าว ที่ไม่ใช่ 10 09 15 waste crack-indicating agent other than those mentioned in 10 09 15
10 09 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified