รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 10 ของเสียจากการหลอมหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
(wastes from casting of non-ferrous pieces)

10 10 03   ตะกรันจากเตาหลอมหล่อ furnace slag
10 10 05 HM  แกนและแบบหล่อที่มีสารอันตรายซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน casting cores and moulds which have not undergone pouring containing dangerous substances
10 10 06   แกนและแบบหล่อซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน ที่ไม่ใช่ 10 10 05 casting cores and moulds which have not undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 05
10 10 07 HM  แกนและแบบหล่อที่มีสารอันตรายซึ่งใช้งานแล้ว casting cores and moulds which have undergone pouring containing dangerous substances
10 10 08   แกนและแบบหล่อซึ่งใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 10 10 07 casting cores and moulds which have undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 07
10 10 09 HM  ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสารอันตราย flue-gas dust containing dangerous substances
10 10 10   ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อ ที่ไม่ใช่ 10 10 09 flue-gas dust other than those mentioned in 10 10 09
10 10 11 HM  ฝุ่นละอองที่มีสารอันตราย other particulates containing dangerous substances
10 10 12   ฝุ่นละออง ที่ไม่ใช่ 10 10 11 other particulates other than those mentioned in 10 10 11
10 10 13 HM  ตัวประสานที่มีสารอันตราย waste binders containing dangerous substances
10 10 14   ตัวประสาน ที่ไม่ใช่ 10 10 13 waste binders other than those mentioned in 10 10 13
10 10 15 HM  สารทดสอบรอยร้าวที่มีสารอันตราย waste crack-indicating agent containing dangerous substances
10 10 16   สารทดสอบรอยร้าว ที่ไม่ใช่ 10 10 15 waste crack-indicating agent other than those mentioned in 10 10 15
10 10 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified