รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 11 ของเสียจากการผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
(wastes from manufacture of glass and glass products)

10 11 03 HA  วัสดุใยแก้ว waste glass-based fibrous materials
10 11 05   ฝุ่นละออง particulates and dust
10 11 09 HM  ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความร้อนที่มีสารอันตราย waste preparation mixture before thermal processing, containing dangerous substances
10 11 10   ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความร้อน ที่ไม่ใช่ 10 11 09 waste preparation mixture before thermal processing, other than those mentioned in 10 11 09
10 11 11 HM  เศษแก้ว ผงแก้วที่มีโลหะหนัก (เช่น เศษแก้ว ผงแก้ว จากหลอดภาพ เป็นต้น) waste glass in small particles and glass powder containing heavy metals (for example from cathode ray tubes)
10 11 12   เศษแก้ว ที่ไม่ใช่ 10 11 11 waste glass other than those mentioned in 10 11 11
10 11 13 HM  กากตะกอนจากการบดขัดแก้วที่มีสารอันตราย glass-polishing and -grinding sludge containing dangerous substances
10 11 14   กากตะกอนจากการบดขัดแก้ว ที่ไม่ใช่ 10 11 13 glass-polishing and -grinding sludge other than those mentioned in 10 11 13
10 11 15 HM  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซที่ปนเปื้อนสารอันตราย solid wastes from gas treatment containing dangerous substances
10 11 16   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 11 15 solid wastes from flue-gas treatment other than those mentioned in 10 11 15
10 11 17 HM  กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบำบัดก๊าซที่มีสารอันตราย sludges and filter cakes from flue-gas treatment containing dangerous substances
10 11 18   กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 11 17 sludges and filter cakes from flue-gas treatment other than those mentioned in 10 11 17
10 11 19 HM  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย solid wastes from on-site effluent treatment containing dangerous substances
10 11 20   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 10 11 19 solid wastes from on-site effluent treatment other than those mentioned in 10 11 19
10 11 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified