รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 12 ของเสียจากการผลิตสินค้าเซรามิกส์ อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง
(wastes from manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and construction products)

10 12 01   ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความร้อน waste preparation mixture before thermal processing
10 12 03   ฝุ่นละออง particulates and dust
10 12 05   กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบำบัดก๊าซ sludges and filter cakes from gas treatment
10 12 06   แบบหล่อที่ใช้งานแล้ว discarded moulds
10 12 08   ของเสียที่เป็นเซรามิกส์ อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง (ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้ว) waste ceramics, bricks, tiles and construction products after thermal processing
10 12 09 HM  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซที่ปนเปื้อนสารอันตราย solid wastes from gas treatment containing dangerous substances
10 12 10   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 12 09 solid wastes from gas treatment other than those mentioned in 10 12 09
10 12 11 HM  ของเสียจากการเคลือบที่มีโลหะหนัก เช่น ฟริท wastes from glazing containing heavy metals such as frit
10 12 12   ของเสียจากการเคลือบ ที่ไม่ใช่ 10 12 11 wastes from glazing other than those mentioned in 10 12 11
10 12 13   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludge from on-site effluent treatment
10 12 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified