รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 13 ของเสียจากการผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาว และปูนปลาสเตอร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากปูนดังกล่าว
(wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them)

10 13 01   ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความร้อน waste preparation mixture before thermal processing
10 13 04   ของเสียจากกระบวนการเผาและการไล่น้ำของหินปูน wastes from calcination and hydration of lime
10 13 06   ฝุ่นละออง ที่ไม่ใช่ 10 13 12 และ 10 13 13 particulates and dust (except 10 13 12 and 10 13 13)
10 13 07   กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ sludges and filter cakes from gas treatment
10 13 09 HM  ของเสียจากการผลิตซีเมนต์ใยหิน ที่มีแร่ใยหิน wastes from asbestos-cement manufacture containing asbestos
10 13 10   ของเสียจากการผลิตซีเมนต์ใยหิน ที่ไม่ใช่ 10 13 09 wastes from asbestos-cement manufacture other than those mentioned in 10 13 09
10 13 11   ของเสียจากการผลิตวัสดุผสมซึ่งมีซีเมนต์เป็นองค์ประกอบ ที่ไม่ใช่ 10 13 09 และ 10 13 10 wastes from cement-based composite materials other than those mentioned in 10 13 09 and 10 13 10
10 13 12 HM  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซที่ปนเปื้อนสารอันตราย solid wastes from gas treatment containing dangerous substances
10 13 13   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 13 12 solid wastes from gas treatment other than those mentioned in 10 13 12
10 13 14   เศษและกากคอนกรีต waste concrete and concrete sludge
10 13 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified