รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

11 01 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว เช่น galvanic processes, zinc coating processes, pickling processes, etching, phosphatizing, alkaline degreasing, anodizing เป็นต้น
(wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other materials (for example galvanic processes, zinc coating processes, picking processes, etching, phosphating, alkaline degreasing, anodizing))

11 01 05 HA  กรดต่างๆ ที่ใช้ในการขจัดคราบสกปรก pickling acids
11 01 06 HA  กรดอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการปรับสภาพผิว acids not otherwise specified
11 01 07 HA  ด่างต่างๆ ที่ใช้ในการขจัดคราบสกปรก pickling bases
11 01 08 HA  กากตะกอนจากกระบวนการ phosphatising process phosphatising sludges
11 01 09 HM  กากตะกอนและก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีสารอันตราย sludges and filter cakes containing dangerous substances
11 01 10   กากตะกอนและก้อนกรอง (filter cakes) ที่ไม่ใช่ 11 01 09 sludges and filter cakes other than those mentioned in 11 01 09
11 01 11 HM  น้ำล้าง (aqueous rinsing liquids) ที่มีสารอันตราย aqueous rinsing liquids containing dangerous substances
11 01 12   น้ำล้าง (aqueous rinsing liquids) ที่ไม่ใช่ 11 01 11 aqueous rinsing liquids other than those mentioned in 11 01 11
11 01 13 HM  ของเสียจากการล้างไขมัน ที่มีสารอันตราย degreasing wastes containing dangerous substances
11 01 14   ของเสียจากการล้างไขมัน ที่ไม่ใช่ 11 01 13 degreasing wastes other than those mentioned in 11 01 13
11 01 15 HM  สารละลาย (eluate) และกากตะกอนจากระบบเยื่อเลือกผ่านหรือระบบแลกเปลี่ยนประจุ ที่มีสารอันตราย eluate and sludges from membrane systems or ion exchange systems containing dangerous substances
11 01 16 HA  เรซินที่อิ่มตัวหรือผ่านการใช้งานแลกเปลี่ยนประจุแล้ว saturated or spent ion exchange resins
11 01 98 HM  ของเสียอื่นๆ ที่มีสารอันตราย other wastes containing dangerous substances
11 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified