รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

11 02 ของเสียจาก non-ferrous hydrometallurgical process
(wastes from non-ferrous hydrometallurgical processes)

11 02 02 HA  กากตะกอนจากการแยกสังกะสี รวมทั้ง jarosite และ goethite ด้วย sludges from zinc hydrometallurgy (including jarosite, goethite)
11 02 03   ของเสียจากการผลิตขั้วไฟฟ้าประจุบวกสำหรับกระบวนการ electrolytical processes wastes from the production of anodes for aqueous electrolytical processes
11 02 05 HM  ของเสียจากกระบวนการแยกทองแดง ที่มีสารอันตราย wastes from copper hydrometallurgical processes containing dangerous substances
11 02 06   ของเสียจากการแยกทองแดง ที่ไม่ใช่ 11 02 05 wastes from copper hydrometallurgical processes other than those mentioned in 11 02 05
11 02 07 HM  ของเสียอื่นที่มีสารอันตราย other wastes containing dangerous substances
11 02 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified