รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

11 03 กากตะกอนและกากของแข็งจากกระบวนการชุบอบผิว
(sludges and solids from tempering processes)

11 03 01 HA  กากตะกอนและกากของแข็งที่มีไซยาไนด์ wastes containing cyanide
11 03 02 HA  กากตะกอนและกากของแข็ง อื่น ๆ other wastes