รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

11 05 ของเสียจากกระบวนการเคลือบสังกะสีด้วยความร้อน
(wastes from hot galvanizing processes)

11 05 01   สังกะสีในรูป hard zinc hard zinc
11 05 02   เถ้าสังกะสี zinc ash
11 05 03 HA  ของเสียในรูปของแข็งจากการบำบัดก๊าซ solid wastes from gas treatment
11 05 04 HA  ฟลักส์ ที่ใช้งานแล้ว spent flux
11 05 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified