รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

12 01 ของเสียจากการตัดแต่ง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ด้วยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล
(wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics)

12 01 01   เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง ferrous metal filings and turnings
12 01 02   ฝุ่น/ผงเหล็ก ferrous metal dust and particles
12 01 03   เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง non-ferrous metal filings and turnings
12 01 04   ฝุ่น/ผงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก non-ferrous metal dust and particles
12 01 05   เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง plastics shavings and turnings
12 01 06 HA  น้ำมันแร่ที่ใช้งานสำหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ที่มีธาตุฮาโลเจน mineral-based machining oils containing halogens except emulsions and solutions
12 01 07 HA  น้ำมันแร่ ที่ใช้งานสำหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ที่ไม่มีธาตุฮาโลเจน mineral-based machining oils free of halogens (except emulsions and solutions)
12 01 08 HA  อิมัลชั่น หรือสารละลาย ที่มีธาตุฮาโลเจน ที่ใช้งานสำหรับงานกลึง ตะไบ เจียร machining emulsions and solutions containing halogens
12 01 09 HA  อิมัลชั่น หรือสารละลาย ที่ไม่มีธาตุฮาโลเจน ที่ใช้งานสำหรับงานกลึง ตะไบ เจียร machining emulsions and solutions free of halogens
12 01 10 HA  น้ำมันสังเคราะห์ที่ใช้งานสำหรับงานกลึง ตะไบ เจียร synthetic machining oils
12 01 12 HA  ไขหรือไขมันที่ผ่านการใช้งานกลึง ตะไบ เจียร spent waxes and fats
12 01 13   ของเสียจากการเชื่อม welding wastes
12 01 14 HM  ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ที่มีสารอันตราย machining sludges containing dangerous substances
12 01 15   ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ที่ไม่ใช่ 12 01 14 machining sludges other than those mentioned in 12 01 14
12 01 16 HM  วัสดุพ่นขัดผิว ที่มีสารอันตราย waste blasting material containing dangerous substances
12 01 17   วัสดุพ่นขัดผิว ที่ไม่ใช่ 12 01 16 waste blasting material other than those mentioned in 12 01 16
12 01 18 HA  ตะกอนโลหะที่เกิดจากการบด การลับ การเจียร ที่ปนเปื้อนน้ำมัน metal sludge (grinding, honing and lapping sludge) containing oil
12 01 19 HA  น้ำมันที่ใช้งานสำหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ที่ย่อยสลายได้ง่าย readily biodegradable machining oil
12 01 20 HM  วัสดุเจียรและบดที่ใช้งานแล้ว ที่มีสารอันตราย spent grinding bodies and grinding materials containing dangerous substances
12 01 21   วัสดุเจียรและบด ที่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 12 01 20 spent grinding bodies and grinding materials other than those mentioned in 12 01 20
12 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified