รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

12 03 ของเสียจากการล้างไขมันด้วยน้ำหรือไอน้ำ ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 11
(wastes from water and steam degreasing processes (except 11))

12 03 01 HA  น้ำเสียจากการล้างไขมันด้วยน้ำ aqueous washing liquids
12 03 02 HA  ของเสียจากการล้างไขมันด้วยไอน้ำ steam degreasing wastes