รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 03 ของเสียประเภทน้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อน
(waste insulating and heat transmission oils)

13 03 01 HA  น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อนที่ปนเปื้อนสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟินิล oils containing PCBs
13 03 06 HA  น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อนที่เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน ที่ไม่ใช่ 13 03 01 mineral-based chlorinated oils other than those mentioned in 13 03 01
13 03 07 HA  น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อนที่เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน mineral-based non-chlorinated oils
13 03 08 HA  น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อนชนิดสังเคราะห์ synthetic oils
13 03 09 HA  น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อนชนิดย่อยสลายได้ง่าย readily biodegradable oils
13 03 10 HA  น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อนที่ไม่สามาถระบุชนิดได้หรือชนิดอื่นๆ other oils