รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 04 ของเสียประเภทน้ำมันจากเรือ
(bilge oils)

13 04 01 HA  น้ำมันจากการเดินเรือในแม่น้ำลำคลอง bilge oils from inland navigation
13 04 02 HA  น้ำมันจากเรือที่สูบถ่ายลงท่า bilge oils from jetty sewers
13 04 03 HA  น้ำมันจากการเดินเรือในแหล่งน้ำอื่นๆ bilge oils from other navigation