รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 05 ของเสียจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน
(oil/water separator contents)

13 05 01 HA  ของแข็งจากถังดักกรวดทรายหรือจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน solids from grit chambers and oil/water separators
13 05 02 HA  กากตะกอนจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน sludges from oil/water separators
13 05 03 HA  กากตะกอนจากอุปกรณ์ดักน้ำปนเปื้อนน้ำมัน interceptor sludges
13 05 06 HA  น้ำมันจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน oil from oil/water separators
13 05 07 HA  น้ำปนน้ำมันจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน oily water from oil/water separators
13 05 08 HA  ของเสียจากถังดักกรวดทรายและจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมันผสมกัน mixtures of wastes from grit chambers and oil/water separators