รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 07 ของเสียที่เป็นเชื้อเพลิงเหลว
(wastes of liquid fuels)

13 07 01 HA  น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล fuel oil and diesel
13 07 02 HA  น้ำมันเบนซิน petrol
13 07 03 HA  น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ รวมทั้งหลายชนิดผสมกัน other fuels (including mixtures)