รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 08 ของเสียที่เป็นน้ำมันประเภทอื่น
(oil wastes not otherwise specified)

13 08 01 HA  กากตะกอน หรืออีมัลชั่นจากการกำจัดเกลือ desalter sludges or emulsions
13 08 02 HA  อีมัลชั่นชนิดอื่นๆ other emulsions
13 08 99 HA  ของเสียที่เป็นน้ำมันที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified