รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

14 06 ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ สารทำความเย็น สารขับเคลื่อน
(waste organic solvents, refrigerants and foam/aerosol propellants)

14 06 01 HA  สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน สารHCFC สารHFC chlorofluorocarbons, HCFC, HFC
14 06 02 HA  ตัวทำละลาย หรือส่วนผสมตัวทำละลายที่มีธาตุฮาโลเจน other halogenated solvents and solvent mixtures
14 06 03 HA  ตัวทำละลาย หรือส่วนผสมตัวทำละลายที่ไม่มีธาตุฮาโลเจน other solvents and solvent mixtures
14 06 04 HA  กากตะกอน หรือของเสียที่เป็นของแข็งที่ปนเปื้อนตัวทำละลายที่มีธาตุฮาโลเจน sludges or solid wastes containing halogenated solvents
14 06 05 HA  กากตะกอน หรือของเสียที่เป็นของแข็งที่ปนเปื้อนตัวทำละลายที่ไม่มีธาตุฮาโลเจน sludges or solid wastes containing other solvents