รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

15 01 บรรจุภัณฑ์
(packaging)

15 01 01   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ หรือกระดาษแข็ง paper and cardboard packaging
15 01 02   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก plastic packaging
15 01 03   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ wooden packaging
15 01 04   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ metallic packaging
15 01 05   บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด composite packaging
15 01 06   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุผสม mixed packaging
15 01 07   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว glass packaging
15 01 09   บรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งทอ textile packaging
15 01 10 HM  บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances
15 01 11 HM  บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ ที่มี solid porous matrix ที่เป็นสารอันตราย (เช่น แร่ใยหิน เป็นต้น) รวมถึงภาชนะหรือกระป๋องชนิดทนต่อความดันที่ใช้หมดแล้ว metallic packaging containing a dangerous solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure