รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

15 02 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผ้าสำหรับเช็ด และชุดป้องกัน
(absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing)

15 02 02 HM  วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง (รวมทั้งไส้กรองน้ำมันที่ไม่ใช่ 16 01 07) ผ้าสำหรับเช็ด และชุดป้องกัน ที่ปนเปื้อนสารอันตราย absorbents, filter materials (including oil filters not otherwise specified), wiping cloths, protective clothing contaminated by dange
15 02 03   วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผ้าสำหรับเช็ด และชุดป้องกัน ที่ไม่ใช่ 15 02 02 absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing other than those mentioned in 15 02 02