รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 01 ยานพาหนะที่หมดอายุ หรือของเสียจากการแยกชิ้นส่วนยานพาหนะที่หมดอายุหรือใช้งานแล้ว และการซ่อมยานพาหนะที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 13 14 16 06 และ 16 08
(end-of-life vehicles from different means of transport (including off-road machinery) and wastes from dismantling of end-of-life vehicles and vehicle maintenance (except 13, 14, 16 06 and 16 08))

16 01 03   ยางยานพาหนะที่หมดอายุหรือใช้งานแล้ว end-of-life tyres
16 01 04 HM  ซากยานพาหนะ end-of-life vehicles
16 01 06   ซากยานพาหนะที่ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นของเหลวหรือที่เป็นอันตราย end-of-life vehicles, containing neither liquids nor other hazardous components
16 01 07 HA  ไส้กรองน้ำมัน oil filters
16 01 08 HM  ชิ้นส่วนที่มีปรอท components containing mercury
16 01 09 HA  ชิ้นส่วนที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟินิล components containing PCBs
16 01 10 HA  ชิ้นส่วนที่ระเบิดได้ เช่น ถุงลมนิรภัย explosive components (for example air bags)) เป็นต้
16 01 11 HM  ผ้าเบรคที่มีแร่ใยหิน brake pads containing asbestos
16 01 12   ผ้าเบรคที่ไม่ใช่ 16 01 11 brake pads other than those mentioned in 16 01 11
16 01 13 HA  น้ำมันเบรค brake fluids
16 01 14 HM  น้ำยายับยั้งการแข็งตัวของน้ำ ที่มีสารอันตราย antifreeze fluids containing dangerous substances
16 01 15   น้ำยายับยั้งการแข็งตัวของน้ำ ที่ไม่ใช่ 16 01 14 antifreeze fluids other than those mentioned in 16 01 14
16 01 16   ถังบรรจุก๊าซเหลว tanks for liquefied gas
16 01 17   โลหะที่เป็นเหล็ก ferrous metal
16 01 18   โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก non-ferrous metal
16 01 19   พลาสติก plastic
16 01 20   แก้วแก้ว (glass) glass
16 01 21 HM  ชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย ที่ไม่ใช่ 16 01 07 ถึง 16 01 11 และ 16 01 13 และ 16 01 14 hazardous components other than those mentioned in 16 01 07 to 16 01 11 and 16 01 13 and 16 01 14
16 01 22   ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุข้างต้น components not otherwise specified
16 01 80 HA  น้ำยายับยั้งการเดือดของน้ำ ที่มีสารอันตราย เช่น สารประกอบ glycol radiator coolant fluids containing dangerous substances
16 01 81   น้ำยายับยั้งการเดือดของน้ำ ที่ไม่ใช่ 16 01 80 radiator coolant fluids other than those mentioned in 16 01 80
16 01 99   ของเสียที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified