รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 02 ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์
(wastes from electrical and electronic equipment)

16 02 09 HA  หม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเก็บประจุที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟินิล transformers and capacitors containing PCBs
16 02 10 HA  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่มีหรือปนเปื้อนด้วยสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟินิล ที่ไม่ใช่ 16 02 09 discarded equipment containing or contaminated by PCBs other than those mentioned in 16 02 09
16 02 11 HM  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่มีหรือปนเปื้อนด้วสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFC หรือสาร HFC discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC
16 02 12 HM  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่มีแร่ใยหินอิสระ discarded equipment containing free asbestos
16 02 13 HM  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย ที่ไม่ใช่ 16 02 09 ถึง 16 02 12 เช่น จอภาพ ตัวสะสมประจุ สวิทช์บรรจุปรอท เป็นต้น Hazardous components from electrical and electronic equipment may include accumulators and batteries mentioned in 16 06 and marked as hazardous; mercury switches, glass from cathode ray tubes and other activated glass, etc.
16 02 14   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 16 02 09 ถึง 16 02 13 discarded equipment other than those mentioned in 16 02 09 to 16 02 13
16 02 15 HA  ชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย ที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว hazardous components removed from discarded equipment
16 02 16   ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 16 02 15 components removed from discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15