รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 03 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และยังไม่ได้ใช้งาน
(off-specification batches and unused products)

16 03 03 HM  ของเสียประเภทสารอนินทรีย์ ที่มีสารอันตราย inorganic wastes containing dangerous substances
16 03 04   ของเสียประเภทสารอนินทรีย์ ที่ไม่ใช่ 16 03 03 inorganic wastes other than those mentioned in 16 03 03
16 03 05 HM  ของเสียประเภทสารอินทรีย์ ที่มีสารอันตราย organic wastes containing dangerous substances
16 03 06   ของเสียประเภทสารอินทรีย์ ที่ไม่ใช่ 16 03 05 organic wastes other than those mentioned in 16 03 05