รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 04 ของเสียจำพวกวัตถุระเบิด
(waste explosives)

16 04 01 HA  เครื่องกระสุน waste ammunition
16 04 02 HA  ดอกไม้เพลิง พลุ fireworks wastes
16 04 03 HA  วัตถุระเบิดได้อื่นๆ other waste explosives