รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 05 ก๊าซในภาชนะบรรจุที่ทนต่อความดัน และสารเคมีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
(gases in pressure containers and discarded chemicals)

16 05 04 HM  ก๊าซในภาชนะบรรจุที่ทนต่อความดัน ที่มีสารอันตราย (รวมถึงสารเฮลอน) gases in pressure containers (including halons) containing dangerous substances
16 05 05   ก๊าซในภาชนะบรรจุที่ทนต่อความดัน ที่ไม่ใช่ 16 05 04 gases in pressure containers other than those mentioned in 16 05 04
16 05 06 HM  สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่มีสารอันตราย รวมทั้งส่วนผสมของสารเคมีดังกล่าว laboratory chemicals, consisting of or containing dangerous substances, including mixtures of laboratory chemicals
16 05 07 HM  สารเคมีจำพวกสารอนินทรีย์ที่มีสารอันตราย ซึ่งไม่ใช้งานแล้ว discarded inorganic chemicals consisting of or containing dangerous substances
16 05 08 HM  สารเคมีจำพวกสารอินทรีย์ที่มีสารอันตราย ซึ่งไม่ใช้งานแล้ว discarded organic chemicals consisting of or containing dangerous substances
16 05 09   สารเคมีซึ่งไม่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 16 05 06 หรือ 16 05 07 หรือ 16 05 08 discarded chemicals other than those mentioned in 16 05 06, 16 05 07 or 16 05 08