รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 06 แบตเตอรี่ และตัวสะสมประจุ
(batteries and accumulators)

16 06 01 HA  แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว lead batteries
16 06 02 HA  แบตเตอรี่ชนิดใช้นิเกิล-แคดเมี่ยม Ni-Cd batteries
16 06 03 HA  แบตเตอรี่ชนิดที่มีปรอท mercury-containing batteries
16 06 04   แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ที่ไม่ใช่ 16 06 03 alkaline batteries except 16 06 03
16 06 05   แบตเตอรี่และตัวสะสมประจุชนิดอื่นๆ other batteries and accumulators
16 06 06 HA  สารละลายไฟฟ้าที่แยกออกมาจากแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุ separately collected electrolyte from batteries and accumulators