รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 07 ของเสียจากการล้างถังบรรจุสำหรับการขนส่ง ถังเก็บกักขนาดใหญ่ และ ถังบรรจุขนาดเล็ก ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 05 และ 13
(wastes from transport tank, storage tank and barrel cleaning (except 05 and 13))

16 07 08 HA  ของเสียที่มีน้ำมัน wastes containing oil
16 07 09 HM  ของเสียที่มีสารอันตราย wastes containing other dangerous substances
16 07 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified