รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 08 สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว
(spent catalysts)

16 08 01   สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว ที่มีทองคำ เงิน รีเนียม โรเดียม พัลลาเดียม อิริเดียม หรือ แพลทตินั่ม ที่ไม่ใช่ 16 08 07 spent catalysts containing gold, silver, rhenium, rhodium, palladium, iridium or platinum (except 16 08 07)
16 08 02 HM  สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว ที่มีโลหะหรือสารประกอบโลหะทรานซิชั่น (scandium, vanadium, manganese, cobalt, copper, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titanium, chromium, iron, nickel, zinc, zirconium, molybdenum and tantalum) ที่เป็นอันตราย spent catalysts containing dangerous transition metals or dangerous transition metal compounds
16 08 03   สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว ที่มีโลหะหรือสารประกอบโลหะทรานซิชั่น spent catalysts containing transition metals or transition metal compounds not otherwise specified
16 08 04   สารเร่งปฏิกิริยาสำหรับ fluid catalytic cracking ที่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 16 08 07 spent fluid catalytic cracking catalysts except 16 08 07
16 08 05 HM  สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว ที่มีกรดฟอสฟอริก spent catalysts containing phosphoric acid
16 08 06 HA  ของเหลวที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยา ที่ใช้งานแล้ว spent liquids used as catalysts
16 08 07 HM  สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว ที่ปนเปื้อนด้วยสารอันตราย spent catalysts contaminated with dangerous substances