รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 09 สารออกซิไดซิ่ง
(oxidizing substances)

16 09 01 HA  สารประกอบเปอร์แมงกาเนต เช่น โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต permanganates, for example potassium permanganate
16 09 02 HA  สารประกอบโครเมต เช่น โปแตสเซียมโครเมต โปแตสเซียมไดโครเมต โซเดียมไดโครเมต chromates, for example potassium chromate, potassium or sodium dichromate
16 09 03 HA  สารประกอบเปอร์ออกไซด์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ peroxides, for example hydrogen peroxide
16 09 04 HA  สารออกซิไดซิ่ง ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น oxidizing substances, not otherwise specified