รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 10 น้ำเสียที่นำไปบำบัดภายนอกโรงงาน
(aqueous liquid wastes destined for off-site treatment)

16 10 01 HM  น้ำเสียที่มีสารอันตราย aqueous liquid wastes containing dangerous substances
16 10 02   น้ำเสียที่ไม่ใช่ 16 10 01 aqueous liquid wastes other than those mentioned in 16 10 01
16 10 03 HM  น้ำเสียที่ถูกทำให้เข้มข้นที่มีสารอันตราย aqueous concentrates containing dangerous substances
16 10 04   น้ำเสียที่ถูกทำให้เข้มข้นไม่ใช่ 16 10 03 aqueous concentrates other than those mentioned in 16 10 03