รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 11 ของเสียที่เป็นวัสดุบุผิว และวัสดุกันความร้อน
(waste linings and refractories)

16 11 01 HM  วัสดุบุผิวและวัสดุกันความร้อนชนิดที่เป็นคาร์บอนซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย carbon-based linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous substances
16 11 02   วัสดุบุผิวและวัสดุกันความร้อนชนิดที่เป็นคาร์บอนซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่ 16 11 01 carbon-based linings and refractories from metallurgical processes others than those mentioned in 16 11 01
16 11 03 HM  วัสดุบุผิวและวัสดุกันความร้อนชนิดอื่นซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย other linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous substances
16 11 04   วัสดุบุผิวและวัสดุกันความร้อนชนิดอื่นซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่ 16 11 03 other linings and refractories from metallurgical processes other than those mentioned in 16 11 03
16 11 05 HM  วัสดุบุผิวและวัสดุกันความร้อนซึ่งไม่ได้ใช้ในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย linings and refractories from non-metallurgical processes containing dangerous substances
16 11 06   วัสดุบุผิวและวัสดุกันความร้อนซึ่งไม่ได้ใช้ในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่ 16 11 05 linings and refractories from non-metallurgical processes others than those mentioned in 16 11 05