รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 01 คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์
(concrete, bricks, tiles and ceramics)

17 01 01   คอนกรีต concrete
17 01 02   อิฐ bricks
17 01 03   กระเบื้องและเซรามิกส์ tiles and ceramics
17 01 06 HM  ส่วนผสม หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์ที่มีสารอันตราย mixtures of, or separate fractions of concrete, bricks, tiles and ceramics containing dangerous substances
17 01 07   ส่วนผสม หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์ที่ไม่ใช่ 17 01 06 mixtures of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06