รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 02 ไม้ แก้ว พลาสติก
(wood, glass and plastic)

17 02 01   ไม้ wood
17 02 02   แก้ว glass
17 02 03   พลาสติก plastic
17 02 04 HM  ไม้ แก้ว พลาสติก ที่มีหรือปนเปื้อนด้วยสารอันตราย glass, plastic and wood containing or contaminated with dangerous substances