ʢͧԴлͧ觻ԡʴط

17 03 üԷ ѹԹмԵѳҡѹԹ
(bituminous mixtures, coal tar and tarred products)

17 03 01 HA  üԷչѹԹ bituminous mixtures containing coal tar
17 03 02   üԷ 17 03 01 bituminous mixtures other than those mentioned in 17 03 01
17 03 03 HA  ѹԹмԵѳҡѹԹ coal tar and tarred products