รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 05 ดิน (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อน) หิน และตะกอนจากการขุดลอก
(soil (including excavated soil from contaminated sites), stones and dredging spoil)

17 05 03 HM  ดิน หรือหินที่มีสารอันตราย soil and stones containing dangerous substances
17 05 04   ดิน หรือหินที่ไม่ใช่ 17 05 03 soil and stones other than those mentioned in 17 05 03
17 05 05 HM  ตะกอนจากการขุดลอกที่มีสารอันตราย dredging spoil containing dangerous substances
17 05 06   ตะกอนจากการขุดลอกที่ไม่ใช่ 17 05 05 dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05
17 05 07 HM  หินโรยทางรถไฟที่มีสารอันตราย track ballast containing dangerous substances
17 05 08   หินโรยทางรถไฟที่ไม่ใช่ 17 05 07 track ballast other than those mentioned in 17 05 07