รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 06 ฉนวน และวัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหิน
(insulation materials and asbestos-containing construction materials)

17 06 01 HM  ฉนวนที่มีแร่ใยหิน insulation materials containing asbestos
17 06 03 HM  ฉนวนที่มีหรือประกอบด้วยสารอันตราย other insulation materials consisting of or containing dangerous substances
17 06 04   ฉนวนที่ไม่ใช่ 17 06 01 และ 17 06 03 insulation materials other than those mentioned in 17 06 01 and 17 06 03
17 06 05 HM  วัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหิน construction materials containing asbestos