รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 08 วัสดุก่อสร้างที่มียิปซั่มเป็นวัสดุพื้นฐาน
(gypsum-based construction material)

17 08 01 HM  วัสดุก่อสร้างที่มียิปซั่มเป็นวัสดุพื้นฐานที่ปนเปื้อนด้วยสารอันตราย gypsum-based construction materials contaminated with dangerous substances
17 08 02   วัสดุก่อสร้างที่มียิปซั่มเป็นวัสดุพื้นฐานที่ไม่ใช่ 17 08 01 gypsum-based construction materials other than those mentioned in 17 08 01