รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 09 ของเสียอื่นๆ จากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง
(other construction and demolition wastes)

17 09 01 HM  ของเสียอื่นๆ จากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้างที่มีปรอท construction and demolition wastes containing mercury
17 09 02 HA  ของเสียอื่นๆ จากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้างที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟินิล เช่น สารติดผนึก สารเรซินปูพื้นผิว สารเคลือบ ตัวเก็บประจุที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟินิล construction and demolition wastes containing PCB (for example PCB-containing sealants, PCB-containing resin-based floorings, PCB-containing sealed glazing units, PCB-containing capacitors
17 09 03 HM  ของเสียอื่นๆ จากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงของเสียที่ปะปนกัน) ที่มี สารอันตราย other construction and demolition wastes (including mixed wastes) containing dangerous substances
17 09 04   ของเสียที่ปะปนกันจากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ 17 09 01 17 09 02 และ 17 09 03 mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 17 09 01, 17 09 02 and 17 09 03