รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

18 01 ของเสียจากการอนามัยแม่และเด็ก การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคสำหรับมนุษย์
(wastes from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans)

18 01 01   วัตถุมีคมที่ไม่ใช่ 18 01 03 sharps (except 18 01 03)
18 01 02   อวัยวะ ส่วนของร่างกาย รวมทั้งถุงบรรจุเลือด และ blood preserves ที่ไม่ใช่ 18 01 03 body parts and organs including blood bags and blood preserves except 18 01 03
18 01 03 HA  ของเสียติดเชื้อ wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to prevent infection
18 01 04   ของเสียที่ไม่ติดเชื้อ wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in order to prevent infection for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers
18 01 06 HA  สารเคมีที่มีสารอันตราย หรือมีองค์ประกอบสารอันตราย chemicals consisting of or containing dangerous substances
18 01 07   สารเคมีที่ไม่ใช่ 18 01 06 chemicals other than those mentioned in 18 01 06
18 01 08 HA  ยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ หรือเป็นพิษต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต cytotoxic and cytostatic medicines
18 01 09   ยาที่ไม่ใช่ 18 01 08 medicines other than those mentioned in 18 01 08
18 01 10 HA  สารอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน amalgam waste from dental care