รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

18 02 ของเสียจากการวิจัย การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคสำหรับสัตว์
(wastes from research, diagnosis, treatment or prevention of disease involving animals)

18 02 01   วัตถุมีคมที่ไม่ใช่ 18 02 03 sharps (except 18 02 02)
18 02 02 HA  ของเสียติดเชื้อ wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to prevent infection
18 02 03   ของเสียที่ไม่ติดเชื้อ wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in order to prevent infection for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers
18 02 05 HM  สารเคมีที่มีสารอันตราย หรือมีองค์ประกอบสารอันตราย chemicals consisting of or containing dangerous substances
18 02 06   สารเคมีที่ไม่ใช่ 18 02 05 chemicals other than those mentioned in 18 02 05
18 02 07 HA  ยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ หรือเป็นพิษต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต cytotoxic and cytostatic medicines
18 02 08   ยาที่ไม่ใช่ 18 02 07 medicines other than those mentioned in 18 02 07