รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 01 ของเสียจากเตาเผาของเสีย
(wastes from incineration or pyrolysis of waste)

19 01 02   โลหะเหล็กที่แยกมาจากเถ้าหนัก ferrous materials removed from bottom ash
19 01 05   ตะกอนกรองจากการบำบัดก๊าซ filter cake from gas treatment
19 01 06 HA  น้ำเสียจากการบำบัดก๊าซ aqueous liquid wastes from gas treatment and other aqueous liquid wastes
19 01 07 HA  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ solid wastes from gas treatment
19 01 10 HA  ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานในการบำบัดก๊าซแล้ว spent activated carbon from flue-gas treatment
19 01 11 HM  เถ้าหนักและตะกรันที่มีสารอันตราย bottom ash and slag containing dangerous substances
19 01 12   เถ้าหนักและตะกรันที่ไม่ใช่ 19 01 11 bottom ash and slag other than those mentioned in 19 01 11
19 01 13 HM  เถ้าลอยที่มีสารอันตราย fly ash containing dangerous substances
19 01 14   เถ้าลอยที่ไม่ใช่ 19 01 13 fly ash other than those mentioned in 19 01 13
19 01 15 HM  ฝุ่นจากหม้อไอน้ำที่มีสารอันตราย boiler dust containing dangerous substances
19 01 16   ฝุ่นจากหม้อไอน้ำที่ไม่ใช่ 19 01 15 boiler dust other than those mentioned in 19 01 15
19 01 17 HM  ของเสียจากการเผาแบบไร้อากาศ ที่มีสารอันตราย pyrolysis wastes containing dangerous substances
19 01 18   ของเสียจากการเผาแบบไร้อากาศ ที่ไม่ใช่ 19 01 17 pyrolysis wastes other than those mentioned in 19 01 17
19 01 19   ทรายจากเตาฟลูอิดไดซ์เบด sands from fluidised beds
19 01 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified