รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 02 ของเสียจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟิสิกส์ (รวมถึงวิธี กำจัด โครเมต กำจัดไซยาไนด์ และปรับสภาพให้เป็นกลาง)
(wastes from physico/chemical treatments of waste including dechromatation, decyanidation, neutralisation)

19 02 03   ของเสียผสมรวมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย premixed wastes composed only of non-hazardous wastes
19 02 04 HA  ของเสียผสมรวมที่มีของเสียอันตรายอย่างน้อยหนึ่งชนิดผสมอยู่ premixed wastes composed of at least one hazardous waste
19 02 05 HM  กากตะกอนจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟิสิกส์ ที่มีสารอันตราย sludges from physico/chemical treatment containing dangerous substances
19 02 06   กากตะกอนจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟิสิกส์ ที่ไม่ใช่ 19 02 05 sludges from physico/chemical treatment other than those mentioned in 19 02 05
19 02 07 HA  น้ำมัน หรือของเสียจำพวกน้ำมันจากการถูกทำให้เข้มข้นขึ้น oil and concentrates from separation
19 02 08 HM  ของเสียจำพวกของเหลวที่เผาไหม้ได้ ที่มีสารอันตราย liquid combustible wastes containing dangerous substance
19 02 09 HM  ของเสียจำพวกของแข็งที่เผาไหม้ได้ ที่มีสารอันตราย solid combustible wastes containing dangerous substances
19 02 10   ของเสียที่เผาไหม้ได้ ที่ไม่ใช่ 19 02 08 และ 19 02 09 combustible wastes other than those mentioned in 19 02 08 and 19 02 09
19 02 11 HM  ของเสียอื่นที่มีสารอันตราย other wastes containing dangerous substances
19 02 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified