รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 03 ของเสียที่ทำให้เสถียรแล้ว หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
(stabilised/solidified wastes (Stabilisation processes change the dangerousness of the constituents in the waste and thus transform hazardous waste into non-hazardous waste.))

19 03 04 HA  ของเสียที่มีสารอันตราย ที่ผ่านการปรับเสถียรแต่ยังไม่สมบูรณ์ wastes marked as hazardous, partly (A waste is considered as partly stabilised if, after the stalibisation process, dangerous constituents which have not been changed completely into non-dangerous constituents could be released.) stabilised
19 03 05   ของเสียที่ทำให้เสถียรแล้ว ที่ไม่ใช่ 19 03 04 stabilised wastes other than those mentioned in 19 03 04
19 03 06 HA  ของเสียที่มีสารอันตราย ที่ทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว wastes marked as hazardous, solidified
19 03 07   ของเสียที่ทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว ที่ไม่ใช่ 19 03 06 solidified wastes other than those mentioned in 19 03 06