รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 04 ของเสียที่ทำให้เป็นผลึกแก้วแล้ว และของเสียที่เกิดจากการทำของเสียให้เป็นผลึกแก้ว
(vitrified waste and wastes from vitrification)

19 04 01   ของเสียที่ทำให้เป็นผลึกแก้วแล้ว vitrified waste
19 04 02 HA  เถ้าลอยและของเสียจากการบำบัดก๊าซ fly ash and other flue-gas treatment wastes
19 04 03 HA  ของเสียส่วนที่ยังไม่เป็นผลึกแก้ว non-vitrified solid phase
19 04 04   น้ำเสียจากการอบของเสียที่ทำให้เป็นผลึกแก้วแล้ว aqueous liquid wastes from vitrified waste tempering