รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 05 ของเสียจากการบำบัดของเสียในรูปของแข็งแบบใช้อากาศ
(wastes from aerobic treatment of solid wastes)

19 05 01   ของเสียหรือขยะชุมชนส่วนที่ผ่านการหมักที่ไม่สมบูรณ์ non-composted fraction of municipal and similar wastes
19 05 02   ของเสียจากซากพืชซากสัตว์ส่วนที่ผ่านการหมักไม่สมบูรณ non-composted fraction of animal and vegetable waste
19 05 03   ปุ๋ยหมักที่ไม่ได้คุณภาพ off-specification compost
19 05 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified