รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 06 ของเสียจากการบำบัดของเสียในรูปของแข็งแบบไม่ใช้อากาศ
(wastes from anaerobic treatment of waste)

19 06 03   น้ำจากการหมักขยะชุมชน liquor from anaerobic treatment of municipal waste
19 06 04   เศษที่เหลือจากการหมักขยะชุมชน digestate from anaerobic treatment of municipal waste
19 06 05   น้ำจากการหมักซากพืชซากสัตว์ liquor from anaerobic treatment of animal and vegetable waste
19 06 06   เศษที่เหลือจากการหมักซากพืชซากสัตว์ digestate from anaerobic treatment of animal and vegetable waste
19 06 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified