รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 08 ของเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในรหัสอื่น
(wastes from waste water treatment plants not otherwise specified)

19 08 01   ของเสียจากการกรองหรือตะแกรงกรอง screenings
19 08 02   ของเสียจากการกำจัดทราย กรวด waste from desanding
19 08 05   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียชุมชน sludges from treatment of urban waste water
19 08 06 HA  เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อิ่มตัว หรือใช้งานแล้ว saturated or spent ion exchange resins
19 08 07 HA  กากตะกอน หรือน้ำล้างจากการทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนประจุ solutions and sludges from regeneration of ion exchangers
19 08 08 HM  ของเสียจากระบบเยื่อเลือกผ่าน ที่มีโลหะหนัก membrane system waste containing heavy metals
19 08 09   ส่วนผสมของไขและน้ำมันจากเครื่องแยกน้ำ-น้ำมันที่บริโภคได้ grease and oil mixture from oil/water separation containing edible oil and fats
19 08 10 HA  ส่วนผสมของไขและน้ำมันจากเครื่องแยกน้ำ-น้ำมัน ที่ไม่ใช่ 19 08 09 grease and oil mixture from oil/water separation other than those mentioned in 19 08 09
19 08 11 HM  กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ sludges containing dangerous substances from biological treatment of industrial wastewater
19 08 12   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ ที่ไม่ใช่ 19 08 11 sludges from biological treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 11
19 08 13 HM  กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่นๆ sludges containing dangerous substances from other treatment of industrial waste water
19 08 14   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 19 08 13 sludges from other treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 13
19 08 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified