รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 09 ของเสียจากการผลิตน้ำประปา และน้ำใช้อุตสาหกรรม
(wastes from the preparation of water intended for human consumption or water for industrial use)

19 09 01   ของเสียในรูปของแข็งจากการกรอง และตะแกรงกรอง solid waste from primary filtration and screenings
19 09 02   กากตะกอนจากการทำน้ำให้ใส sludges from water clarification
19 09 03   กากตะกอนจากการกำจัดคาร์บอน sludges from decarbonation
19 09 04   ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้ว spent activated carbon
19 09 05   เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อิ่มตัว หรือใช้งานแล้ว saturated or spent ion exchange resins
19 09 06   กากตะกอน หรือน้ำล้างจากการทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนประจุ solutions and sludges from regeneration of ion exchangers
19 09 99   ของเสียอื่น ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified