รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 10 ของเสียจากการตัดย่อยของเสียที่เป็นโลหะ
(wastes from shredding of metal-containing wastes)

19 10 01   ของเสียที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า iron and steel waste
19 10 02   ของเสียที่เป็นโลหะซึ่งไม่ใช่เหล็ก non-ferrous waste
19 10 03 HM  ฝุ่นหรือส่วนที่เป็นปุยเบาที่มีสารอันตราย fluff-light fraction and dust containing dangerous substance
19 10 04   ฝุ่นหรือส่วนที่เป็นปุยเบาที่ไม่ใช่ 19 10 03 fluff-light fraction and dust other than those mentioned in 19 10 03
19 10 05 HM  ส่วนอื่นๆ ที่มีสารอันตราย other fractions containing dangerous substances
19 10 06   ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 19 10 05 other fractions other than those mentioned in 19 10 05