รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 11 ของเสียจากการปรับสภาพน้ำมันเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
(wastes from oil regeneration)

19 11 01 HA  ดินกรองที่ใช้งานแล้ว spent filter clays
19 11 02 HA  น้ำมันดินที่มีสภาพเป็นกรด acid tars
19 11 03 HA  น้ำเสีย aqueous liquid wastes
19 11 04 HA  ของเสียจากการล้างน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยด่าง wastes from cleaning of fuel with bases
19 11 05 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
19 11 06   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช่ 19 11 05 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 19 11 05
19 11 07 HA  ของเสียจากการบำบัดก๊าซ wastes from flue-gas cleaning
19 11 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified