รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 12 ของเสียจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทำให้เป็นเม็ด
(wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting, crushing, compacting, pelletising) not otherwise specified)

19 12 01   กระดาษ และกระดาษแข็ง paper and cardboard
19 12 02   โลหะเหล็ก (ferrous metal) ferrous metal
19 12 03   โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก non-ferrous metal
19 12 04   พลาสติก และยาง plastic and rubber
19 12 05   แก้ว glass
19 12 06 HM  ไม้ที่มีสารอันตราย wood containing dangerous substances
19 12 07   ไม้ ที่ไม่ใช่ 19 12 06 wood other than that mentioned in 19 12 06
19 12 08   สิ่งทอ textiles
19 12 09   แร่ธาตุ เช่น ทราย หินต่างๆ minerals (for example sand, stones)
19 12 10   ของเสียที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ RDF combustible waste refuse derived fuel
19 12 11 HM  ของเสียอื่นๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ได้จากการบำบัดเชิงกล ที่มีสารอันตราย other wastes (including mixtures of materials) from mechanical treatment of waste containing dangerous substances
19 12 12   ของเสียอื่นๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ได้จากการบำบัดเชิงกล ที่ไม่ใช่ 19 12 11 other wastes (including mixtures of materials) from mechanical treatment of wastes other than those mentioned in 19 12 11